คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.ณัฐกฤตา   สุริเทศ
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาบธ.บ.การตลาด
แผนกวิชาแผนกวิชาการขายการตลาด
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(งานลูกเสือ)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-23
20200-1003การขายเบื้องต้น1-2-212
20200-1004พิมพ์ไทยเบื้องต้น0-4-28
20202-2005การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ2-2-34
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-22
2202-2005การโฆษณา1-4-35
2202-2006การส่งเสริมการขาย2-2-34
2202-8001ฝึกงาน0-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  42  ชั่วโมง  ปวช.  42  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
412 
2202-2005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
พข.21
412 
2202-2005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
พข.21
412 
2202-2005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
พข.21
412 
2202-2005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
พข.21
พข.11 พค.12 พค.12
2202-8001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
พข.31
2202-8001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
พข.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พค.13 พค.13
2001-1002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
พข.21
2001-1002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
พข.21
2202-8001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
พข.31
พข.11 พข.11 พข.11
2202-8001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
พข.31
 
PLC ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 
PLC ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
2202-2006 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
พข.21
2202-2006 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
พข.21
พข.11 พข.11 พข.11
กิจกรรม
กิจกรรม
2202-2006 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
พข.21
2202-2006 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
พข.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พค.12 พค.12 พค.12 พค.13 พข.11
โฮมรูม
พข.11 พข.11 พข.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พข.11 พข.11 พข.11 พค.12 พค.12 พค.11 พค.11 พค.11
412 
2202-2005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
พข.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางลลิดา โค้วไพโรจน์)
หัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ