คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชฟ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายฉัตรชัย ไชยสาร
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
2104-2008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 2-3-35
2104-2010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 1-3-24
2104-2104หม้อแปลงไฟฟ้า 1-3-24
2104-2106เครื่องปรับอากาศ 1-6-37
2104-2103การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1-6-37
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  7-28-16 35 0
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน: 
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:3020:30-21:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)