คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชย.14
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายสุริยัน คันศร
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 2
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 2
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 4
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 4
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 4
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 4
20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1-6-37 7
20101-2010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24 4
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  6-27-15 33 31
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ  นายวสันต์ อุไรวงศ์  นายวสันต์ อุไรวงศ์  นายวสันต์ อุไรวงศ์  นายวสันต์ อุไรวงศ์  นายวสันต์ อุไรวงศ์  นายวสันต์ อุไรวงศ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายอินทร์  นายสิทธิชัย คำเสียง  นายสิทธิชัย คำเสียง  นายสิทธิชัย คำเสียง
723 
 ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายประสิทธิ์  นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์  นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์  นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายบุญนาน มากสิงห์  นายบุญนาน มากสิงห์  นายบุญนาน มากสิงห์  นายบุญนาน มากสิงห์
โฮมรูม
732 
 นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย
732 
 นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย
732 
 นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.ธันย์รดา ชินทอง  น.ส.ธันย์รดา ชินทอง  นายพีรวิชญ์ จันเทพา  นายพีรวิชญ์ จันเทพา  นายพัฒนพงษ์  นายจรินทร์ เจนจิตต์  นายจรินทร์ เจนจิตต์  นายจรินทร์ เจนจิตต์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อว่าที่ร.ต........................
(สุพรรณ ผาแก้ว)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ