คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชย.14
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 2
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 3
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 2
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 2
2100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 4
2100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 4
2100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 4
2101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 2-3-35 5
2101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22 2
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 2
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  14-18-20 32 30
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  2 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ ผาแก้ว ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ ผาแก้ว นายวสันต์ อุไรวงศ์ นายวสันต์ อุไรวงศ์ นายวสันต์ น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอินทร์ นายสิทธิชัย คำเสียง นายสิทธิชัย คำเสียง นายสิทธิชัย คำเสียง นายพิสิทธิ์ พานิชย์ นายพิสิทธิ์ พานิชย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายประสิทธิ์ นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์ นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์ นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายบุญนาน มากสิงห์ นายบุญนาน มากสิงห์ นายบุญนาน มากสิงห์ นายบุญนาน มากสิงห์
โฮมรูม
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง นายบุญชัย วสยางกูร นายบุญชัย วสยางกูร น.ส.สุรีย์พร นาคูณ น.ส.สุรีย์พร นาคูณ น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นายสุระชัย จันทร์ชนะ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ