คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   822
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-24
20128-1004อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-3-24
20128-2001ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์1-3-24
20128-2002การใช้งานระบบปฏิบัติการ1-2-23
20901-1005ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ1-2-23
20901-9202วงจรพัลส์และดิจิตอล1-2-23
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
2128-2101งานบริการคอมพิวเตอร์0-4-24
2128-2105การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา1-3-24
2128-2116การใช้งานโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-24
2901-1007เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-23
2901-2009ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น1-2-23
2901-2116การใช้งานโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-2-23
2901-2118ปฏิบัติงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์0-9-39
2901-2119ดิจิตอลเบื้องต้น1-3-24
2901-2138ระบบภาพและเสียง1-3-24
 จำนวนชั่วโมง  94  ชั่วโมง  ปวช.  94  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20128-2002 ------------------›
นายประวิทย์ ราชภักดี
นายประวิทย์
‹--------- 2901-2138 ---------›
นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
‹------------------ 2901-2116 ------------------›
นายประวิทย์ ราชภักดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 2901-1007 ------------------›
นายประวิทย์ ราชภักดี
นายประวิทย์
‹------------------------------------- 2901-2118 -------------------------------------›
นายประวิทย์ ราชภักดี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2128-2116 ----------------------------›
นายประวิทย์ ราชภักดี
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 2901-2118 ---------›
นายประวิทย์ ราชภักดี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2901-2119 ----------------------------›
นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
โฮมรูม
‹--------- 20901-1005 ---------›
นายประวิทย์ ราชภักดี
‹--------- 2901-2009 ---------›
นายประวิทย์ ราชภักดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20128-2001 ----------------------------›
นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
‹--------- 20901-1005 ---------›
นายประวิทย์ ราชภักดี
นายประวิทย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ