คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   634
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร2-2-34
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต2-2-34
3000-1305วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ2-2-34
3000-1307วิทยาศาสตร์เพื่องานอาหารและโภชนาการ2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  36  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  36     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1305 ---------›
น.ส.ชลญา อุทัย
‹--------- 3000-1307 ---------›
น.ส.ชลญา อุทัย
‹--------- 3000-1301 ---------›
น.ส.ชลญา อุทัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1302 ---------›
น.ส.ชลญา อุทัย
‹--------- 3000-1302 ---------›
น.ส.ชลญา อุทัย
‹--------- 3000-1302 ---------›
น.ส.ชลญา อุทัย
‹--------- 3000-1305 ---------›
น.ส.ชลญา อุทัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1307 ---------›
น.ส.ชลญา อุทัย
‹--------- 3000-1301 ---------›
น.ส.ชลญา อุทัย
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1302 ---------›
น.ส.ชลญา อุทัย
โฮมรูม
‹---------------------------- 3000-1305 ----------------------------›
น.ส.ชลญา อุทัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1302 ---------›
น.ส.ชลญา อุทัย
‹--------- 3000-1302 ---------›
น.ส.ชลญา อุทัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ