คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   632
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-23
2000-1306โครงงานวิทยาศาสตร์0-2-12
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-23
 จำนวนชั่วโมง  46  ชั่วโมง  ปวช.  46  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
น.ส.สายทอง คำหงษา
น.ส.สายทอง
‹------------------ 2001-1003 ------------------›
น.ส.สายทอง คำหงษา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1301 ---------›
น.ส.สายทอง คำหงษา
น.ส.สายทอง
‹--------- 20000-1301 ---------›
น.ส.สายทอง คำหงษา
น.ส.สายทอง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-1306 ---------›
น.ส.สายทอง คำหงษา
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.สายทอง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
น.ส.สายทอง คำหงษา
น.ส.สายทอง
โฮมรูม
‹--------- 20000-1301 ---------›
น.ส.สายทอง คำหงษา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1301 ---------›
น.ส.สายทอง คำหงษา
‹--------- 20000-1301 ---------›
น.ส.สายทอง คำหงษา
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
น.ส.สายทอง คำหงษา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ