คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   545
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-22
2000-1504อาเซียนศึกษา1-0-11
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  48  ชั่วโมง  ปวช.  45  ชั่วโมง  ปวส.  3     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1101 ---------›
น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
‹--------- 20000-1101 ---------›
น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
น.ส.เยาวภา
‹--------- 20000-1101 ---------›
น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
น.ส.เยาวภา
‹--------- 3000-1101 ---------›
น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1101 ---------›
น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
‹--------- 20000-1101 ---------›
น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
น.ส.เยาวภา
‹--------- 20000-1101 ---------›
น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
น.ส.เยาวภา น.ส.เยาวภา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1101 ---------›
น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
‹--------- 20000-1101 ---------›
น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.เยาวภา น.ส.เยาวภา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1101 ---------›
น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
โฮมรูม
‹--------- 20000-1101 ---------›
น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1101 ---------›
น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
‹--------- 20000-1101 ---------›
น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
‹--------- 20000-1101 ---------›
น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ