คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   535
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ1-0-11
 จำนวนชั่วโมง  12  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  12     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจิระเดช นายจิระเดช
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจิระเดช นายจิระเดช นายจิระเดช
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจิระเดช
กิจกรรม
กิจกรรม
นายจิระเดช
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
นายจิระเดช
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจิระเดช
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ