คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   412
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2202-2005การโฆษณา1-4-35
3200-0003การเป็นผู้ประกอบการ3-0-33
3200-0006การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด3-0-33
3200-0007การค้าปลีกและการค้าส่ง3-0-33
3200-1002หลักการจัดการ2-2-34
3202-2101การบริหารธุรกิจขนาดย่อม2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  37  ชั่วโมง  ปวช.  5  ชั่วโมง  ปวส.  32     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2202-2005 ----------------------------›
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
‹--------- 3200-0007 ---------›
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3200-0003 ------------------›
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
นางลลิดา
‹------------------ 3200-0006 ------------------›
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3200-0003 ------------------›
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 3202-2101 ---------›
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3200-1002 ---------›
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
‹--------- 3200-1002 ---------›
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
โฮมรูม
‹--------- 3202-2101 ---------›
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
นางลลิดา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3200-1002 ---------›
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
‹--------- 3200-1002 ---------›
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
‹--------- 3202-2101 ---------›
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
น.ส.ณัฐกฤตา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ