คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส.
กลุ่ม
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
ที่ปรึกษา
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายสุระชัย
 
 นายไชยา
 
 นายสันทัด
 
 นายสันทัด
 
 นายอุดร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นางปริษา
 
 นายสกล
 
 นายเลิศ
 
 นายพิศาล
 
 นายศรัณย์
 
 น.ส.อรณิชา
 
 น.ส.อรณิชา
 
 น.ส.ลภัสรดา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 น.ส.เยาวภา
กิจกรรม
กิจกรรม
 
 นายณัฐวัฒน์
 
 นายชัยรัตน์
 
 นายบัณฑิตย์
 
 ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ
 
 น.ส.อรอุมา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายอัตตะพงษ์
โฮมรูม
 
 น.ส.สุจีรา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายสุทธิชัย
 
 นายเสริมศักดิ์
 
 นายชาญณรงค์
 
 น.ส.บุญมี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ