คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส.
กลุ่ม
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
ที่ปรึกษา
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายสิริชัย
 
 นายสุริยนต์
 
 นายวรรยารัตน์
 
 นายสุวิจักขณ์
 
 นายอดิศักดิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายจิรโรจน์
 
 นายสกล
 
 นายทรงธรรม
 
 น.ส.ธัญณิชา
 
 นายศรัณย์
 
 น.ส.วลีรัตน์
 
 น.ส.ลภัสรดา
 
 น.ส.ลภัสรดา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายปิยะพงษ์
กิจกรรม
กิจกรรม
 
 นายอรุณ
 
 นายวุฒิจุฬา
 
 น.ส.ชลญา
 
 นายมนวรรธณ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายสิทธิชัย
โฮมรูม
 
 นายภควัตร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายยุทธนา
 
 น.ส.บุญมี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ