คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนางพัธรินพันธ์   เอมรัตน์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาบธ.ม. บริหารธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานการเงิน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-316
3201-2102โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี2-2-38
3201-2105การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ3-0-36
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
445 
‹------------------ 3201-2105 ------------------›
สบบ.21
432 
‹--------- 3001-2001 ---------›
มบบ.12
432 
‹--------- 3001-2001 ---------›
มบบ.14
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
432 
‹--------- 3001-2001 ---------›
มบบ.13
432 
‹--------- 3201-2102 ---------›
สบบ.22
432 
‹--------- 3201-2102 ---------›
สบบ.21
445 
สบบ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
432 
‹--------- 3201-2102 ---------›
สบบ.22
432 
‹--------- 3201-2102 ---------›
สบบ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
432 
‹--------- 3001-2001 ---------›
มบบ.14
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
432 
‹--------- 3001-2001 ---------›
มบบ.12
432 
‹--------- 3001-2001 ---------›
มบบ.11
 
โฮมรูม
432 
‹--------- 3001-2001 ---------›
มบบ.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
432 
‹--------- 3001-2001 ---------›
มบบ.11
445 
‹--------- 3201-2105 ---------›
สบบ.22
 
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางธิดาวรรณ สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ