คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายนพดล   สิ้นทุกข์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาคอ.บ.เครื่องมือกล
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-36
3102-2007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม2-2-312
3102-2101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล1-4-35
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  23  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 3102-2101 -------------------------------------›
สอผ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3102-2007 ---------›
มอผ.24,มอผ.23
‹--------- 3102-2007 ---------›
มอผ.23
‹--------- 3102-2007 ---------›
มอผ.24
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
มอผ.111
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3102-2007 ---------›
สพพ.11,สอผ.11
‹--------- 3102-2007 ---------›
สอผ.11
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 3102-2007 ---------›
สพพ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
สอผ.11
 
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
 
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายนพดล สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ