คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายชัยภูมิ   ชุณหอังกูรเวส
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาบธ.ม.บริหารธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-38
3200-0003การเป็นผู้ประกอบการ3-0-312
3201-2007การบัญชีภาษีอากร2-2-38
3201-8001ฝึกงาน0-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  32  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
432 
‹--------- 3001-2001 ---------›
สบบ.12
432 
‹--------- 3001-2001 ---------›
สบบ.11
 
434 
มบบ.14
434 
มบบ.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
434 
‹--------- 3201-2007 ---------›
สบบ.21
434 
‹--------- 3200-0003 ---------›
มบบ.14
 
434 
‹--------- 3201-2007 ---------›
สบบ.22
434 
มบบ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
434 
‹--------- 3200-0003 ---------›
มบบ.11
434 
มบบ.12
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
434 
‹--------- 3200-0003 ---------›
มบบ.13
434 
‹--------- 3201-2007 ---------›
สบบ.21
มบบ.23
โฮมรูม
434 
‹--------- 3201-2007 ---------›
สบบ.22
มบบ.23
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
434 
‹--------- 3200-0003 ---------›
มบบ.12
432 
‹--------- 3001-2001 ---------›
สบบ.11
มบบ.23
432 
‹--------- 3001-2001 ---------›
สบบ.12
มบบ.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางธิดาวรรณ สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ