คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายภควัตร   สิงห์คำ
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานบุคลากร
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 20-2-12
3000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน2-0-24
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 13-0-330
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  34  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3000-1206 ------------------›
มอผ.11,มอผ.12
มอพ.11
‹--------- 3000-1206 ---------›
บนร.111
‹------------------ 3000-1206 ------------------›
สอธ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3000-1206 ---------›
สพพ.21
‹--------- 3000-1206 ---------›
มอพ.11
สอค.11,สอต.11 มอต.111
‹--------- 3000-1206 ---------›
สอผ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สพพ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 3000-1203 ---------›
สบบ.21
มอต.111 มอห.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอผ.11
โฮมรูม
 
‹--------- 2000-1204 ---------›
ชส.34,ชส.33
บนร.111 มอค.12,มอค.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3000-1206 ---------›
สอต.11,สอค.11
‹--------- 3000-1206 ---------›
มอห.11
 
‹--------- 3000-1203 ---------›
สอต.21,สอค.21
มอต.111
‹--------- 3000-1206 ---------›
มอค.12,มอค.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ..................................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ