คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.นภัสนันท์   ศรีภิรมย์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาศศ.บ. ภาษาจีนธุรกิจ
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-114
20000-1204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน0-2-12
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 10-2-110
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 20-2-12
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-12
2701-2103ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม1-2-23
2701-2104ภาษาอังกฤษสำหรับงานครัวโรงแรม1-2-23
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  36  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1201 ---------›
ทวิ-ชย.12,ทวิ-ชย.11
‹--------- 2000-1203 ---------›
ชส.23,ชส.24
ทวิ-ชย.12,ทวิ-ชย.11 กทท.22
‹--------- 2000-1207 ---------›
ทวิ-ชย.21,ทวิ-ชย.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2000-1203 ---------›
ชช.21,ชช.22
‹--------- 20000-1201 ---------›
กทท.12
‹--------- 2701-2103 ---------›
กทท.22
‹--------- 2000-1204 ---------›
ชส.32,ชส.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชช.11,ชช.12
‹--------- 20000-1201 ---------›
คธอ.11
 
กิจกรรม
กิจกรรม
คธผ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชถ.11,ชถ.12
‹--------- 2000-1203 ---------›
ชพ.21,ชพ.22
โฮมรูม
‹------------------ 2701-2104 ------------------›
กทท.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชอ.14,ชอ.13
‹--------- 2000-1203 ---------›
ชค.21
 
คธผ.11
‹--------- 2000-1203 ---------›
คธอ.21
ทวิ-ชย.11,ทวิ-ชย.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ..................................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ