คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายพรธิวา   วงษ์พิทักษ์
ตำแหน่งครู คศ.1
วุฒิการศึกษาวท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
2204-2006พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-38
2204-2007การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด2-2-38
2204-2008โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล2-2-38
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  27  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
932 
‹---------------------------- 2204-2006 ----------------------------›
พค.32
 
932 
‹------------------ 2001-2001 ------------------›
พบ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
932 
‹---------------------------- 2204-2007 ----------------------------›
พค.32
 
932 
‹--------- 2204-2008 ---------›
พค.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
932 
‹---------------------------- 2204-2006 ----------------------------›
พค.31
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
932 
‹---------------------------- 2204-2008 ----------------------------›
พค.23
โฮมรูม
932 
‹--------- 2204-2008 ---------›
พค.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
932 
‹---------------------------- 2204-2007 ----------------------------›
พค.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ