คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนางนพวรรณ   สาธุการ
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาวท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-22
20012001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
21281002คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-22
21282008พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล1-2-23
21282011พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์1-2-23
21282115พื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูลข้อมูลบนเครือข่าย1-3-24
29011004การสร้างเว็บเบื้องต้น1-2-23
29011006เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1-2-23
29012001โปรแกรมประมวลผลคำ1-2-23
29012002โปรแกรมตารางคำนวณ1-2-23
29012006การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล1-2-23
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21282115 -------------//
ชค.31
ชค.31
//------------- 21282008 -------------//
ชค.31
ชค.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 29012002 -------------//
ทส.11,ทส.12
ทส.11,ทส.12
//------------- 29011004 -------------//
ทส.21,ทส.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 29012006 -------------//
ทส.32,ทส.31
ทส.11
กิจกรรม
กิจกรรม
ชค.31 ชค.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011001 ---------//
ทส.12,ทส.11
โฮมรูม
//--------- 21281002 ---------//
ชค.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 29012001 ---------//
ทส.12,ทส.11
//--------- 29011006 ---------//
ทส.11
//------------- 20012001 -------------//
ชค.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ