คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนางนพวรรณ   สาธุการ
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาวท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
20901-2002ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น1-2-25
20901-2003การสร้างเว็บเบื้องต้น1-2-25
2128-1002คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-22
2128-2008พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล1-2-23
2128-2011พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์1-2-23
2128-2115พื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูลข้อมูลบนเครือข่าย1-3-24
2901-1004การสร้างเว็บเบื้องต้น1-2-23
2901-2006การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล1-2-23
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
823 
‹------------------ 2128-2115 ------------------›
ชค.31
823 
ชค.31
823 
‹------------------ 2128-2008 ------------------›
ชค.31
 
 
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
823 
ทส.12,ทส.11
823 
ทส.11,ทส.12
823 
‹------------------ 2901-1004 ------------------›
ทส.22,ทส.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
823 
‹------------------ 2901-2006 ------------------›
ทส.32,ทส.31
823 
ชค.31
กิจกรรม
กิจกรรม
823 
‹--------- 2128-2011 ---------›
ชค.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
823 
‹--------- 20901-2003 ---------›
ทส.11
823 
‹--------- 20901-2003 ---------›
ทส.12
โฮมรูม
823 
‹--------- 2128-1002 ---------›
ชค.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
823 
‹--------- 20901-2002 ---------›
ทส.11
823 
‹--------- 20901-2002 ---------›
ทส.12
823 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชค.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายกัณหา อุทธิเสน)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ