คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายสุพงศ์สิทธิ์   สมัครสมาน
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาคอ.ม.เครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3100-0006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป1-3-26
3100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-24
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-33
3102-2201เทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ1-4-35
3102-5104งานเครื่องมือกล 40-0-33
3102-9001เทคนิคการประมาณราคา2-0-24
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  25  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3100-0009 ----------------------------›
มอผ.111
‹------------------ 3100-0006 ------------------›
มอผ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอผ.211
‹------------------ 3100-0101 ------------------›
มอผ.111
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3102-9001 ---------›
มอผ.11,มอผ.12
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3100-0006 ------------------›
มออ.12
 
โฮมรูม
‹------------------------------------- 3102-2201 -------------------------------------›
สพพ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3102-5104 ---------›
มอผ.211
‹--------- 3102-9001 ---------›
มอผ.14,มอผ.13
 
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายนพดล สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ