คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.ศันสนีย์   พันเจริญ
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคอ.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20901-1002การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-25
20901-2205การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น1-2-25
2128-2010การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-2-23
2128-2123การตัดต่อเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์1-3-24
2901-1005คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น1-2-23
2901-2007การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น1-2-23
2901-2011การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น1-2-23
2901-2108การเขียนโปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก1-2-23
2901-2135การสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชัน1-2-23
2901-9006การผลิตสื่อดิจิตอล1-2-23
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
823 
‹------------------ 2901-2007 ------------------›
ทส.32,ทส.31
823 
‹------------------ 2901-2135 ------------------›
ชค.21
 
 
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
824 
‹------------------ 2901-2108 ------------------›
ชค.21
823 
ชค.21
823 
‹------------------ 2128-2010 ------------------›
ชค.21
824 
ทส.21,ทส.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
823 
ทส.11,ทส.12
823 
ทส.11,ทส.12
823 
‹--------- 2901-2011 ---------›
ทส.21,ทส.22
กิจกรรม
กิจกรรม
823 
‹------------------ 2128-2123 ------------------›
ชค.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
823 
‹--------- 20901-2205 ---------›
ทส.12
823 
‹--------- 20901-2205 ---------›
ทส.11
โฮมรูม
823 
‹------------------ 2901-9006 ------------------›
ทส.22,ทส.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
823 
‹--------- 20901-1002 ---------›
ทส.12
823 
‹--------- 20901-1002 ---------›
ทส.11
823 
‹------------------ 2901-1005 ------------------›
ทส.32,ทส.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายกัณหา อุทธิเสน)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ