คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายวิสณุกร   ดาวไสย์
ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป(ครู)
วุฒิการศึกษาวท.บ.อิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(งานลูกเสือ)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3105-1001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า2-3-38
3105-2001พัลส์เทคนิค1-2-25
3105-2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี1-2-25
3105-2005อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1-2-25
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  23  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
222 
‹--------- 3105-2001 ---------›
สออ.12
 
 
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
222 
สออ.11,สออ.12
222 
‹--------- 3105-2001 ---------›
สออ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
222 
‹--------- 3105-1001 ---------›
สออ.21,สออ.22
222 
‹--------- 3105-1001 ---------›
สออ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
222 
สออ.21
222 
‹--------- 3105-2005 ---------›
มออ.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
222 
‹--------- 3105-1001 ---------›
สออ.22
โฮมรูม
222 
สออ.22
222 
มออ.22,มออ.21
222 
‹--------- 3105-2005 ---------›
มออ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
222 
‹--------- 3105-2004 ---------›
มออ.22
222 
มออ.22,มออ.21
222 
‹--------- 3105-2004 ---------›
มออ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายชัยรัตน์ ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ