คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายทรงธรรม   พวงแก้ว
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3105-0005งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ2-3-38
3105-2006เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ1-2-25
3105-2009ระบบเสียงและระบบภาพ2-3-38
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  21  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  21  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
216 
‹--------- 3105-0005 ---------›
มออ.12
216 
มออ.12
216 
‹--------- 3105-2006 ---------›
มออ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
216 
‹--------- 3105-0005 ---------›
มออ.11,มออ.12
216 
‹--------- 3105-0005 ---------›
มออ.11
216 
มออ.11
 
 
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
216 
‹--------- 3105-2009 ---------›
สออ.22
กิจกรรม
กิจกรรม
216 
สออ.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
216 
‹--------- 3105-2009 ---------›
สออ.21,สออ.22
216 
‹--------- 3105-2009 ---------›
สออ.21
โฮมรูม
216 
สออ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
216 
มออ.21,มออ.22
216 
‹--------- 3105-2006 ---------›
มออ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายชัยรัตน์ ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ