คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายสิริชัย   สิมชมภู
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาวศบ. เครื่องกลฯ
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-39
3100-0125การจัดการความปลอดภัย1-2-25
3101-2004เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-22
3101-2104งานไฟฟ้ายานยนต์1-6-36
3101-8001ฝึกงาน0-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  26  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอย.113,มอย.114
‹--------- 3100-0125 ---------›
มอย.113
 
 
‹------------------ 3100-0101 ------------------›
สอย.11,สอย.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3100-0101 ------------------›
สอย.14,สอย.13
กิจกรรม
กิจกรรม
‹--------- 3100-0101 ---------›
มอย.114,มอย.113
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3101-2104 ------------------›
มอย.114
โฮมรูม
‹------------------ 3101-2104 ------------------›
มอย.114
มอย.114,มอย.113
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3101-8001 ---------›
มอย.213,มอย.214
‹--------- 3101-2004 ---------›
สอย.13,สอย.14
‹--------- 3101-8001 ---------›
มอย.213,มอย.214
‹--------- 3100-0125 ---------›
มอย.111
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อว่าที่ร.ต........................
(สุพรรณ ผาแก้ว)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ