คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายธนกร   สุขส่ง
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาวศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3100-0005งานวัดละเอียด1-2-23
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-33
3102-2001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 11-6-34
3102-2003โปรแกรมซีเอ็นซี 1-4-39
3102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี1-6-37
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  26  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3100-0101 ------------------›
สพพ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3100-0005 ------------------›
มอผ.12,มอผ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3102-2001 ----------------------------›
มอผ.211
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3102-2003 ----------------------------›
มอผ.24
 
โฮมรูม
‹------------------------------------- 3102-2003 -------------------------------------›
สอผ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3102-2004 ----------------------------›
สอผ.11
 
‹------------------ 3102-2004 ------------------›
สอผ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายนพดล สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ