คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายณัฐวุฒิ   เชื้อชัย
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานแนะแนวและจัดหางาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
2204-2003เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-23
2204-2105โปรแกรมกราฟิก2-2-38
2308-2007กราฟิกแอนิเมชั่น1-4-315
2701-2009คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม1-2-23
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
927 
‹------------------ 2701-2009 ------------------›
กทท.22,กทท.21
927 
พค.22
 
927 
‹--------- 2308-2007 ---------›
พค.22
927 
ชช.11,ชช.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
927 
‹---------------------------- 2204-2105 ----------------------------›
พค.31
 
927 
‹------------------ 2204-2003 ------------------›
พค.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
927 
‹--------- 2308-2007 ---------›
พค.21
กิจกรรม
กิจกรรม
927 
‹--------- 2308-2007 ---------›
พค.23
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
927 
‹---------------------------- 2204-2105 ----------------------------›
พค.32
โฮมรูม
927 
‹--------- 20001-2001 ---------›
ชช.12,ชช.11
927 
‹--------- 2308-2007 ---------›
พค.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
927 
‹------------------ 2308-2007 ------------------›
พค.21
927 
‹------------------ 2308-2007 ------------------›
พค.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ