คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.กณิกนันต์    ไกรวิเศษ
ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป(ครู)
วุฒิการศึกษาค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-212
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-24
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
2204-2003เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-23
2204-2005คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา2-2-38
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
933 
พค.21
932 
‹------------------ 2001-2001 ------------------›
คธอ.21
 
933 
ชธ.12,ชธ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
933 
‹--------- 2001-1002 ---------›
พค.22
933 
‹--------- 2204-2005 ---------›
พค.23
 
933 
‹--------- 20001-2001 ---------›
ชธ.13,ชธ.14
933 
พค.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
933 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
พค.11
933 
ชธ.13,ชธ.14
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
933 
‹--------- 2204-2005 ---------›
พค.22
933 
‹--------- 20001-2001 ---------›
ชธ.12,ชธ.11
โฮมรูม
933 
‹------------------ 2204-2003 ------------------›
พค.32
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
933 
‹--------- 2204-2005 ---------›
พค.22
933 
‹--------- 2204-2005 ---------›
พค.23
933 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
พค.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ