คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายเสริมศักดิ์   บุตรไชย
ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป(ครู)
วุฒิการศึกษาวศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(งานลูกเสือ)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-27
2100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-28
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-214
3104-8001ฝึกงาน0-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  15  ชั่วโมง  ปวส.  18  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
732 
ชพ.22,ชพ.21
732 
‹------------------ 2100-1006 ------------------›
ชพ.22
732 
‹---------------------------- 3100-0003 ----------------------------›
มอผ.14
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-8001 ----------------------------›
มอต.211
732 
‹------------------ 3100-0003 ------------------›
มอค.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
732 
ทวิ-ชย.22,ทวิ-ชย.21
732 
‹------------------ 2100-1006 ------------------›
ทวิ-ชย.21
กิจกรรม
กิจกรรม
มอห.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
712 
ชช.12,ชช.11
712 
‹------------------ 20100-1005 ------------------›
ชช.11
โฮมรูม
732 
‹------------------ 20100-1005 ------------------›
ชย.14
732 
‹------------------ 3100-0003 ------------------›
มอย.112
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
 
 
‹------------------ 3100-0003 ------------------›
มอห.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ