คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายเสริมศักดิ์   บุตรไชย
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาวศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานที่ปรึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-212
31000003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-214
31048001ฝึกงาน0-0-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  12  ชั่วโมง  ปวส.  18  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชพ.22,ชพ.21
//------------- 21001006 -------------//
ชพ.22
//------------------ 31000003 ------------------//
มอผ.14
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31048001 ------------------//
มอต.211
//------------- 31000003 -------------//
มอค.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ทวิ-ชย.22,ทวิ-ชย.21
//------------- 21001006 -------------//
ทวิ-ชย.21
กิจกรรม
กิจกรรม
มอห.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชช.12,ชช.11
//------------- 21001006 -------------//
ชช.11
โฮมรูม
//------------- 31000003 -------------//
มอย.112
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000003 -------------//
มอห.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ