คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนางวิไล   โทนะพันธ์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคศ.บ.คหกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20404-2002อาหารไทยเบื้องต้น1-4-35
2404-2009การสุขาภิบาลอาหาร2-0-22
2404-2129การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร1-4-35
2404-2131ใบตองและแกะสลักเพื่องานอาหาร1-3-24
2404-8001ฝึกงาน0-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  20  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
611 
‹---------------------------- 20404-2002 ----------------------------›
คธอ.11
 
611 
คธอ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
 
611 
‹---------------------------- 2404-2131 ----------------------------›
คธอ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
กิจกรรม
กิจกรรม
611 
‹--------- 2404-2009 ---------›
คธอ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
611 
‹---------------------------- 2404-2129 ----------------------------›
คธอ.21
โฮมรูม
611 
คธอ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2404-8001 ----------------------------›
คธอ.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางวิไล โทนะพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ