คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์   โคตรชมภู
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า,ศษ.ม.บริหารการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานบุคลากร
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
2100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-23
2104-2111งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า1-3-23
2104-8001ฝึกงาน0-0-44
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-23
3104-0005มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม1-6-37
3104-2001การติดตั้งไฟฟ้า 12-3-35
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  13  ชั่วโมง  ปวส.  15  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
741 
‹--------- 3104-2001 ---------›
มอต.11,มอต.12
741 
‹------------------ 3104-2001 ------------------›
มอต.12
ชฟ.33,ชฟ.34
741 
‹------------------ 3100-0003 ------------------›
มอผ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
741 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชฟ.13,ชฟ.14
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
741 
‹------------------ 2104-2111 ------------------›
ชฟ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
741 
‹---------------------------- 3104-0005 ----------------------------›
มอต.111
 
โฮมรูม
741 
‹------------------ 3104-0005 ------------------›
มอต.111
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
741 
‹------------------ 2100-1006 ------------------›
ชก.21
‹------------------ 2104-8001 ------------------›
ชฟ.34,ชฟ.33
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ