คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายเถลิงศักดิ์   สุพรม
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวศ.บ. วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21062111กลศาสตร์โครงสร้าง 22-0-22
31000101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-36
31060005กลศาสตร์เบื้องต้น3-0-33
31060007วัสดุและเทคนิคการทำงาน2-0-22
31062001เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์0-6-36
31062005เทคนิควิธีการก่อสร้าง2-0-22
31068001ฝึกงาน0-0-44
31089002การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก2-0-22
 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  25  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21062111 ---------//
ชส.31,ชส.32,ชส.33,ชส.34
//--------- 31068001 ---------//
มอส.21
//--------- 31068001 ---------//
มอส.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31060005 -------------//
มอส.11
//------------- 31000101 -------------//
มอส.11
//--------- 31062005 ---------//
มอส.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000101 -------------//
สอส.11
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31089002 ---------//
สอถ.11
//--------- 31060007 ---------//
มอส.11
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31062001 ------------------//
สอส.11
//--------- 31062001 ---------//
สอส.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ