คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายเถลิงศักดิ์   สุพรม
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวศ.บ. วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2106-2111กลศาสตร์โครงสร้าง 22-0-22
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-36
3106-0005กลศาสตร์เบื้องต้น3-0-33
3106-0007วัสดุและเทคนิคการทำงาน2-0-22
3106-2001เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์0-6-36
3106-2005เทคนิควิธีการก่อสร้าง2-0-22
3106-8001ฝึกงาน0-0-44
3108-9002การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก2-0-22
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  25  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2106-2111 ---------›
ชส.32,ชส.31
‹--------- 3106-8001 ---------›
มอส.21
 
‹--------- 3106-8001 ---------›
มอส.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3106-0005 ------------------›
มอส.11,มอส.12
‹------------------ 3100-0101 ------------------›
มอส.12,มอส.11
‹--------- 3106-2005 ---------›
มอส.11,มอส.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3100-0101 ------------------›
สอส.11
 
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3108-9002 ---------›
สอถ.11
‹--------- 3106-0007 ---------›
มอส.11,มอส.12
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3106-2001 ----------------------------›
สอส.11
‹--------- 3106-2001 ---------›
สอส.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายนิกร จันทร์เทศ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ