คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายราชวัตร   นาจำปา
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวศ.บ. วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20106-1004วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานโครงสร้าง2-0-22
2106-1005การสำรวจงานก่อสร้าง 11-3-24
2106-2003อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง2-3-35
2106-2104เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์1-4-35
2106-2105เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์1-4-35
2106-2107งานอลูมิเนียมและประมาณราคา0-6-26
2106-2111กลศาสตร์โครงสร้าง 22-0-22
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  29  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2106-2111 ---------›
ชส.34,ชส.33
ชส.32,ชส.31 ชส.31,ชส.32
 
‹------------------ 2106-2104 ------------------›
ชส.32,ชส.31
ชส.34
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2106-2107 ----------------------------›
ชส.34
ชส.34
‹--------- 20106-1004 ---------›
ชส.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชส.24,ชส.23
‹------------------ 2106-2105 ------------------›
ชส.24,ชส.23
 
กิจกรรม
กิจกรรม
ชส.24,ชส.23
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชส.23,ชส.24
‹--------- 2106-1005 ---------›
ชส.23,ชส.24
โฮมรูม
ชส.24,ชส.23
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2106-2003 ---------›
ชส.32,ชส.31
‹--------- 2106-2003 ---------›
ชส.31,ชส.32
ชส.31,ชส.32
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายนิกร จันทร์เทศ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ