คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนางธิดาวรรณ   สรรพศรี
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาบธ.ม. บริหารธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20200-1002การบัญชีเบื้องต้น2-2-312
2201-2004การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น2-2-312
2203-2009การพัฒนาบุคลิกภาพ3-0-26
3200-0001หลักการบัญชีเบื้องต้น 12-2-34
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
422 
‹--------- 2201-2004 ---------›
พบ.22
422 
‹--------- 2201-2004 ---------›
พบ.23
 
422 
‹--------- 20200-1002 ---------›
พบ.12
422 
พบ.31
422 
‹------------------ 3200-0001 ------------------›
มบค.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
422 
‹--------- 20200-1002 ---------›
พบ.12
422 
‹--------- 2201-2004 ---------›
พบ.21
 
422 
พบ.33
422 
‹--------- 2201-2004 ---------›
พบ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
422 
‹--------- 20200-1002 ---------›
พบ.11
422 
‹--------- 20200-1002 ---------›
พบ.13
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
422 
‹--------- 2201-2004 ---------›
พบ.23
422 
‹--------- 2201-2004 ---------›
พบ.21
โฮมรูม
422 
‹--------- 20200-1002 ---------›
พบ.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
422 
‹--------- 2203-2009 ---------›
พบ.31
422 
‹--------- 2203-2009 ---------›
พบ.33
442 
‹--------- 20200-1002 ---------›
พบ.11
422 
มบค.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางธิดาวรรณ สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ