ข่าวประกาศ
 
   ระบบเปิดให้ลงคาบที่ 5 ได้แล้วครับ
2015-10-20 08:21:09


1


2


3


ปวช.1
ชย.11 ช่างยนต์
ชย.12 ช่างยนต์
ชย.13 ช่างยนต์
ชย.14 ช่างยนต์
ชย.15 ช่างยนต์
ชย.16 ช่างยนต์
ชก.11 ช่างกลโรงงาน
ชก.12 ช่างกลโรงงาน
ชพ.11 ช่างกลโรงงาน
ชพ.12 ช่างกลโรงงาน
ชช.11 ช่างเชื่อมโลหะ
ชช.12 ช่างเชื่อมโลหะ
ชฟ.11 ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.12 ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.13 ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.14 ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชอ.11 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ชอ.12 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ชอ.13 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ชอ.14 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ชค.11 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชส.11 ช่างก่อสร้าง
ชส.12 ช่างก่อสร้าง
ชส.13 ช่างก่อสร้าง

ชธ.11 โยธา
ชธ.12 โยธา
ชธ.13 โยธา
ชธ.14 โยธา
ชถ.11 สถาปัตยกรรม
ชถ.12 สถาปัตยกรรม
พบ.11 การบัญชี
พบ.12 การบัญชี
พบ.13 การบัญชี
พข.11 การตลาด
พค.11 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.12 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.13 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คธผ.11 แฟชั่นและสิ่งทอ
คธอ.11 อาหารและโภชนาการ
กทท.11 การโรงแรม
กทท.12 การโรงแรม
ทส.11 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทวิ-ชย.11 ทวิภาคี ช่างยนต์
ทวิ-ชย.12 ทวิภาคี ช่างยนต์

ปวช.2
ชย.21 ช่างยนต์
ชย.22 ช่างยนต์
ชย.23 ช่างยนต์
ชย.24 ช่างยนต์
ชย.25 ช่างยนต์
ชย.26 ช่างยนต์
ชก.21 ช่างกลโรงงาน
ชก.22 ช่างกลโรงงาน
ชพ.21 ช่างกลโรงงาน
ชพ.22 ช่างกลโรงงาน
ชช.21 เชื่อมโลหะ
ชช.22 เชื่อมโลหะ
ชฟ.21 ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.22 ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.23 ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.24 ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชอ.21 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ชอ.22 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ชอ.23 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ชอ.24 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ชค.21 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชส.21 ช่างก่อสร้าง
ชส.22 ช่างก่อสร้าง
ชส.23 ช่างก่อสร้าง
ชส.24 ช่างก่อสร้าง
ชธ.21 โยธา
ชธ.22 โยธา
ชธ.23 โยธา
ชธ.24 โยธา
ชถ.21 สถาปัตยกรรม
ชถ.22 สถาปัตยกรรม
พบ.21 การบัญชี
พบ.22 การบัญชี
พบ.23 การบัญชี
พข.21 การตลาด
พค.21 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.22 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.23 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คธผ.21 แฟชั่นและสิ่งทอ
คธอ.21 อาหารและโภชนาการ
กทท.21 การโรงแรม
กทท.22 การโรงแรม
ทส.21 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส.22 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชยท.21 ทวิภาคี ช่างยนต์( ทวิ )
ชยท.22 ทวิภาคี ช่างยนต์ ( ทวิ )

ปวช.3
ชย.31 ยานยนต์
ชย.32 ยานยนต์
ชย.33 ยานยนต์
ชย.34 ยานยนต์
ชย.35 ยานยนต์
ชย.36 ยานยนต์
ชก.31 เครื่องมือกล
ชก.32 เครื่องมือกล
ชพ.31 แม่พิมพ์โลหะ
ชพ.32 แม่พิมพ์โลหะ
ชช.31 เชื่อมโลหะ
ชช.32 เชื่อมโลหะ
ชฟ.31 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.32 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.33 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.34 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.31 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.32 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.33 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.34 อิเล็กทรอนิกส์
ชค.31 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชส.31 ก่อสร้าง
ชส.32 ก่อสร้าง
ชส.33 ก่อสร้าง
ชส.34 ก่อสร้าง
ชธ.31 โยธา
ชธ.32 โยธา
ชธ.33 โยธา
ชธ.34 โยธา
ชถ.31 สถาปัตยกรรม
ชถ.32 สถาปัตยกรรม
พบ.31 การบัญชี
พบ.32 การบัญชี
พบ.33 การบัญชี
พข.31 การตลาด
พค.31 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.32 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.33 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คธผ.31 ธุรกิจเสื้อผ้า
คธอ.31 อาหารและโภชนาการ
กทท.31 การโรงแรม
กทท.32 การโรงแรม
ทส.31 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส.32 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชยท.31 ทวิภาคี ยานยนต์
ชยท.32 ทวิภาคี ยานยนต์

ปวส.1
สพพ.11 เทคนิคการผลิต
สอห.11 เทคนิคโลหะ
สอค.11 ไฟฟ้า
สอต.11 ไฟฟ้า
สออ.11 อิเล็กทรอนิกส์
สออ.12 อิเล็กทรอนิกส์
สอส.11 ช่างก่อสร้าง
สอธ.11 โยธา
สอถ.11 เทคนิคสถาปัตยกรรม
สอว.11 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สบบ.11 การบัญชี

สคอ.11 อาหารและโภชนาการ
สทส.11 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สอย.11 ทวิภาคี เทคนิคเครื่องกล
สอย.12 ทวิภาคี เทคนิคเครื่องกล
สอย.13 ทวิภาคี เทคนิคเครื่องกล
สอย.14 ทวิภาคี เทคนิคเครื่องกล
สอผ.11 ทวิภาคี เทคนิคการผลิต
สอต.11 ทวิภาคี ไฟฟ้า
สบต.11 ทวิภาคี การตลาด
สบค.11 ทวิภาคี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

บนร.11 ทวิภาคี บริการส่วนหน้าโรงแรม
มอย.111 ม.6 เทคนิคเครื่องกล
มอย.112 ม.6 เทคนิคเครื่องกล
มอย.113 ม.6 เทคนิคเครื่องกล
มอย.114 ม.6 เทคนิคเครื่องกล
มอผ.11 ม.6 เทคนิคการผลิต
มอผ.12 ม.6 เทคนิคการผลิต
มอผ.13 ม.6 เทคนิคการผลิต
มอผ.14 ม.6 เทคนิคการผลิต
มอผ.111 ม.6 เทคนิคการผลิต
มอห.11 ม.6 เทคนิคโลหะ
มอค.11 ม.6 ไฟฟ้า
มอค.12 ม.6 ไฟฟ้า
มอต.11 ม.6 ไฟฟ้า
มอต.12 ม.6 ไฟฟ้า
มอต.111 ม.6 ไฟฟ้า
มออ.11 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์
มออ.12 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์
มอส.11 ม.6 ช่างก่อสร้าง
มอส.12 ม.6 ช่างก่อสร้าง
มอธ.11 ม.6 โยธา
มอธ.12 ม.6 โยธา
มอถ.11 ม.6 เทคนิคสถาปัตยกรรม
มอพ.11 ม.6 เทคโนโลยียาง
มอม.11 ม.6 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มบบ.11 ม.6 การบัญชีมบต.11 ม.6 การตลาด

มบค.11 ม.6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มบค.12 ม.6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มคอ.11 ม.6 อาหารและโภชนาการ

ทยส.11 ม.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปวส.2
สพพ.21 เทคนิคการผลิต
สอห.21 เทคนิคโลหะ
สอค.21 ไฟฟ้ากำลัง
สอต.21 ไฟฟ้ากำลัง
สออ.21 อิเล็กทอรนิกส์
สออ.22 อิเล็กทอรนิกส์
สอส.21 ช่างก่อสร้าง
สอธ.21 โยธา
สอถ.21 เทคนิคสถาปัตยกรรม
สอว.21 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สบบ.21 การบัญชี
สบบ.22 การบัญชี
สคอ.21 อาหารและโภชนาการ (สายตรง)
สทส.21 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สอย.21 ทวิภาคี เทคนิคเครื่องกล
สอย.22 ทวิภาคี เทคนิคเครื่องกล
สอย.23 ทวิภาคี เทคนิคเครื่องกล
สอย.24 ทวิภาคี เทคนิคเครื่องกล
สอผ.21 ทวิภาคี เทคนิคการผลิต
สอต.21 ทวิภาคี ไฟฟ้ากำลัง(ทวิ)
สบต.21 ทวิภาคี การตลาด
สบค.21 ทวิภาคี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สบค.22 ทวิภาคี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บนร.21 ทวิภาคี การโรงแรม(สายตรง)
มอย.211 ม.6 เทคนิคเครื่องกล (ทวิ)
มอย.212 ม.6 เทคนิคเครื่องกล (ทวิ)
มอย.213 ม.6 เทคนิคเครื่องกล (ทวิ)
มอย.214 ม.6 เทคนิคเครื่องกล (ทวิ)
มอผ.21 ม.6 เทคนิคการผลิต
มอผ.22 ม.6 เทคนิคการผลิต
มอผ.23 ม.6 เทคนิคการผลิต
มอผ.24 ม.6 เทคนิคการผลิต
มอผ.211 ม.6 เทคนิคการผลิต (ทวิ)
มอห.21 ม.6 เทคนิคโลหะ
มอค.21 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง
มอค.22 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง
มอต.21 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง
มอต.22 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง
มอต.211 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง (ทวิ)
มออ.21 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์
มออ.22 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์
มอส.21 ม.6 ช่างก่อสร้าง
มอธ.21 ม.6 โยธา
มอธ.22 ม.6 โยธา
มอถ.21 ม.6 เทคนิคสถาปัตยกรรม
มอพ.21 ม.6 เทคโนโลยียาง
มอม.21 ม.6 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
มบบ.21 ม.6 การบัญชี
มบบ.22 ม.6 การบัญชี
มบบ.23 ม.6 การบัญชี
มบต.21 ม.6 การตลาด
มบต211 ม.6 การตลาด (ทวิ)
มบค.21 ม.6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มบค.22 ม.6 การพัฒนาเว็บเพจ
มคอ.21 ม.6 อาหารและโภชนาการ (สาย ม.)
บนร211 ม.6 บริการส่วนหน้าโรงแรม (ทวิ)
ทยส.21 ม.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ