Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ข่าวประกาศ
 
   ระบบเปิดให้ลงคาบที่ 5 ได้แล้วครับ
2015-10-20 08:21:09


1


2


ปวช.1
ชย.1/1
ชย.1/2
ชย.1/3
ชย.1/4
ชย.1/5
ชย.1/6
ชก.1/1
ชก.1/2
ชพ.1/1
ชพ.1/2
ชช.1/1
ชช.1/2
ชฟ.1/1
ชฟ.1/2
ชฟ.1/3
ชฟ.1/4
ชอ.1/1
ชอ.1/2
ชอ.1/3
ชอ.1/4
ชค.1/1
ชส.1/1
ชส.1/2
ชส.1/3
ชส.1/4
ชธ.11 โยธา
ชธ.1/2
ชธ.1/3
ชธ.1/4
ชถ.1/1
ชถ.1/2
ชถ.1/3
ชถ.1/4
พบ.1/1
พบ.1/2
พบ.1/3
พข.1/1
พค.1/1
พค.1/2
พค.1/3
คธผ.1/1
คธอ.1/1
กทท.1/1
กทท.1/2
ทส.1/1
ทวิ-ชย.1/1
ทวิ-ชย.1/2

ปวช.2
ชย.21 ช่างยนต์
ชย.22 ช่างยนต์
ชย.23 ช่างยนต์
ชย.24 ช่างยนต์
ชย.25 ช่างยนต์
ชย.26 ช่างยนต์
ชช.21 เชื่อมโลหะ
ชช.22 เชื่อมโลหะ
ชอ.21 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ชอ.22 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ชอ.23 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ชอ.24 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ชค.21 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชส.21 ช่างก่อสร้าง
ชส.22 ช่างก่อสร้าง
ชส.23 ช่างก่อสร้าง
ชส.24 ช่างก่อสร้าง
ชธ.21 โยธา
ชธ.22 โยธา
ชธ.23 โยธา
ชธ.24 โยธา
ชถ.21 สถาปัตยกรรม
ชถ.22 สถาปัตยกรรม
พบ.21 การบัญชี
พบ.22 การบัญชี
พบ.23 การบัญชี
พข.21 การตลาด
พค.21 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.22 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.23 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.2/4
คธผ.21 แฟชั่นและสิ่งทอ
คธอ.21 อาหารและโภชนาการ
กทท.21 การโรงแรม
กทท.22 การโรงแรม
ทส.21 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชยท.21 ทวิภาคี ช่างยนต์( ทวิ )
ชยท.22 ทวิภาคี ช่างยนต์ ( ทวิ )

ปวช.3
ชย.31 ยานยนต์
ชย.32 ยานยนต์
ชย.33 ยานยนต์
ชย.34 ยานยนต์
ชย.35 ยานยนต์
ชย.36 ยานยนต์
ชก.31 เครื่องมือกล
ชก.32 เครื่องมือกล
ชช.31 เชื่อมโลหะ
ชช.32 เชื่อมโลหะ
ชค.31 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชส.31 ก่อสร้าง
ชส.32 ก่อสร้าง
ชส.33 ก่อสร้าง
ชส.34 ก่อสร้าง
ชธ.31 โยธา
ชธ.32 โยธา
ชธ.33 โยธา
ชธ.34 โยธา
ชถ.31 สถาปัตยกรรม
พบ.31 การบัญชี
พบ.32 การบัญชี
พบ.33 การบัญชี
พข.31 การตลาด
พค.31 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.32 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.33 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คธผ.31 ธุรกิจเสื้อผ้า
คธอ.31 อาหารและโภชนาการ
กทท.31 การโรงแรม
กทท.32 การโรงแรม
ทส.31 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชยท.31 ทวิภาคี ยานยนต์
ชยท.32 ทวิภาคี ยานยนต์

ปวส.1
สพพ.11 แม่พิมพ์โลหะ
สอห.11 เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
สอส.11 เทคนิคการก่อสร้าง
สอธ.11 โยธา
สอถ.1/1
สอว.1/1
สบบ.1/1
สบบ.1/2
สคอ.1/1
สทส.1/1
สอย.1/1
12 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.1/3
สอย.1/4
11 ทวิภาคี เครื่องมือกล
11 ทวิภาคี การตลาด
สบค.1/1
สบค.1/2
บนร.1/1
มอย.1/11
มอย.1/12
มอย.1/13
มอย.1/14
มอผ.1/1
มอผ.1/2
มอผ.1/3
มอผ.1/4
มอผ.1/11
มอห.1/1
มอค.1/1
มอค.1/2
มอต.1/1
มอต.1/2
มอต.1/11
มออ.1/1
มออ.1/2
มอส.1/1
มอธ.1/1
มอธ.1/2
มอถ.1/1
มอพ.1/1
มอม.1/1
มบบ.1/1
มบบ.1/2
มบบ.1/3
มบต.1/1
มบต.1/11
มบค.1/1
มบค.1/2
มคอ.1/1
บนร.1/11
ทยส.1/1

ปวส.2
สพพ.21 เทคนิคการผลิต
สอห.21 เทคนิคโลหะ
สอส.21 ช่างก่อสร้าง
สอธ.21 โยธา
สอถ.21 เทคนิคสถาปัตยกรรม
สอว.21 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สบบ.21 การบัญชี
สบบ.22 การบัญชี
สคอ.21 อาหารและโภชนาการ (สายตรง)
สทส.21 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สอย.21 ทวิภาคี เทคนิคเครื่องกล
สอย.22 ทวิภาคี เทคนิคเครื่องกล
สอย.23 ทวิภาคี เทคนิคเครื่องกล
สอย.24 ทวิภาคี เทคนิคเครื่องกล
สบต.21 ทวิภาคี การตลาด
สบค.21 ทวิภาคี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สบค.22 ทวิภาคี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บนร.21 ทวิภาคี การโรงแรม(สายตรง)
มอย.211 ม.6 เทคนิคเครื่องกล (ทวิ)
มอย.212 ม.6 เทคนิคเครื่องกล (ทวิ)
มอย.213 ม.6 เทคนิคเครื่องกล (ทวิ)
มอย.214 ม.6 เทคนิคเครื่องกล (ทวิ)
มอผ.23 ม.6 เทคนิคการผลิต
มอผ.24 ม.6 เทคนิคการผลิต
มอห.21 ม.6 เทคนิคโลหะ
มอส.21 ม.6 ช่างก่อสร้าง
มอธ.21 ม.6 โยธา
มอธ.22 ม.6 โยธา
มอถ.21 ม.6 เทคนิคสถาปัตยกรรม
มอพ.21 ม.6 เทคโนโลยียาง
มอม.21 ม.6 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
มบบ.21 ม.6 การบัญชี
มบบ.22 ม.6 การบัญชี
มบบ.23 ม.6 การบัญชี
มบต.21 ม.6 การตลาด
มบต211 ม.6 การตลาด (ทวิ)
มบค.21 ม.6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มบค.22 ม.6 การพัฒนาเว็บเพจ
มคอ.21 ม.6 อาหารและโภชนาการ (สาย ม.)
บนร211 ม.6 บริการส่วนหน้าโรงแรม (ทวิ)
ทยส.21 ม.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ครู เจ้าหน้าที่ : 0
 Mobile
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 0-4561-1369

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2019 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.